info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Denetim > Tam Tasdik ve Raporlama

Tam Tasdik ve Raporlama

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Denetim
Tam tasdik raporlama

Tam Tasdik Raporu, diğer adıyla Kurumlar / Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri bildirim raporu, şirketin ilgili mali verilerinin yeminli mali müşavirler tarafından incelenerek beyannamenin hesaplara uygun ve gerçeği yansıtır şekilde verildiğini bildiren rapordur. Tam Tasdik Raporu’ nun amacı, şirketlerin devlete karşı sorumlu olduğu vergi ve diğer ödemelerin ya da şirketin yararlandığı istisnaların doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Rapor yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi için yazılır. Yani, her bir rapor 1 yıllık dönemi içerir (Örn: 01.01.2019-31.12.2019). Rapor, kanunen zorunlu değildir ancak şirketlerin A grubu denetim elemanlarınca incelenmesini erteleyebilir ya da incelenmemesini sağlayabilir.

 • Şirketler için yapılan yıllık vergi inceleme planlamasında, ihbar veya benzeri bir durum gerçekleşmemesi halinde incelenmesi için öncelik verilen şirketler arasında olmamak ya da hiç incelemeden geçmemek, (YMM tarafından hazırlanan tam tasdik raporunun güven verici bir durum olduğu düşünüldüğü için öncelik bu raporu sağlamayan özel veya tüzel kişilere verilir.)
 • Vergi risklerinden doğabilecek olan cezaların önüne geçmek (Vergi Ziyai cezası gibi),
  • Mali tabloların güvenilir bir kaynak (YMM) tarafından incelenerek kamuoyuna bildirilmesi,
  • Rapor talep eden şirketin devlet kanallarından diğer taleplerinin hızlandırılması,
  • Vergisel olarak şirketi inceleyecek olan kurum (Vergi Dairesi gibi) ile mali hesapları destekleyici rapordan dolayı güven ilişkisini artırmak,
  • Rapor ile söz konusu dönem için KDV İadesi varsa bu iadeyi KDV İade Raporu olmaksızın alabilmek.
 • KDV İade Raporu sınırını geçen tutarlarda Tam Tasdik Raporu şartı aranması, (KDV İadesi hakkında bilgi almak için tıklayınız).
 • Yıllık Kurumlar / Gelir Vergisi iadesi söz konusu ise 100.000 TL’ye kadar olan tutarın iadesini almak.

Tam Tasdik Raporu YMM tarafından hazırlanır. Şirketlere ait, kamu kurumlarına sunulan önemlilik seviyesi yüksek raporlarda da Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanması şartı vardır. Bu durumun sebebi; Yeminli Mali Müşavirlerin kanunen diğer meslek gruplarına göre daha güvenilir ve sorumluluk sahibi olmasıdır. Yeminli Mali Müşavirler, hazırladıkları raporlardan da müteselsil olarak sorumludur. Eğer tasfiye, birleşme ve devir beyannamesi gibi durumlar varsa bu beyannameler de Tam Tasdik’in eki olarak sunularak YMM tarafından tasdik edilebilir.

Rapor kapsamında, görevi üstlenen ve sözleşme yapılan YMM’ye şirkete ait vergi ile alakalı olabilecek tüm işlemleri denetleme yetkisi verilir. YMM, gerek gördüğünde ya da hatalı bir işlem tespitinde bu durumu şirket yönetim organına yazılı olarak bildirir. Eğer yapılması gereken düzeltme rapor dönemi içinde ise uygulanır(Örn. Beyanname verildikten sonra hata tespitinde Düzeltme Beyannamesi verilmesi). Uygulanabilirliğine bakılmaksızın ilgili durum, YMM tarafından hazırlanan raporda belirtilir.

Raporu hazırlatan şirket YMM tasdiki elde edeceği için, beyannamelerin ayrıca serbest muhasebeci veya mali müşavirler tarafından imzalanması şart değildir. Raporu zorunlu klan hadlerden biri aşılması halinde tam tasdik zorunlu hale gelir. Hadler, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’ne göre yılına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.(İlgili tebliğ için tıklayınız.)

2016 yılı – Aktif Toplamı: 6.999.000 TL veya Net Satışlar Toplamı: 13.994.000 TL
2017 Yılı – Aktif Toplamı: 8.012.000 TL veya Net Satışlar Toplamı: 16.018.000 TL
2018 Yılı – Aktif Toplamı: 9.913.000 TL veya Net Satışlar Toplamı: 19.819.000 TL
2019 Yılı – Aktif Toplamı: 12.151.000 veya Net Satışlar Toplamı: 24.295.000 TL