info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Şoförlü Araç Kiralamada KDV Tevkifatı

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV Tevkifatı
soför hizmetlerinde kdv tevkifatı

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre ekli listedeki kurum ve kuruluşlara ve KDV mükelleflerine yapılan iş gücü temin hizmetlerinde 9/10 oranında tevkifat uygulanır.Ancak bu durumun araç kiralamada söz konusu olması halinde, araç kiralama işleminin de aynı orandaki tevkifata dahil edilip edilmeyeceği tartışma konusu olmuştur.

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılında yayımlanan özelgeye göre;

  • Temin edilen elemanlarının, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması halinde,
  • Temin edilen elemanların, hizmeti alanın altında mal ve hizmet üretimi safhalarından birinde çalıştırılması halinde,

yapılan hizmetler iş gücü temini kapsamına girer ve 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Şoförlü araç kiralama konusu şoför açısından iş gücü temini kapsamına girebilmektedir. Ancak aracın da kiralanması hesaba katıldığında durum farklılaşmaktadır.

Özelgeye göre,  listedeki kurum ve kuruluşlara verilen şoförlü araç kiralama hizmeti ayrıştırılabilirse; şoför hizmeti için 9/10, araç kiralama hizmeti için ise Tebliğdeki 2.1.3.2.13. Madde gereği  5/10 oranında tevkifat uygulanmalıdır. İşlemlerin ayrıştırılması ise şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri gibi belge ve kayıtlardan ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi durumudur. Eğer verilen hizmet, faturada şoför ve kiralama hizmeti olarak ayrı ayrı ücretlendirilmişse şoför hizmeti için 9/10 oranında, kiralama hizmeti için ise 5/10 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

İş gücü Temininde KDV Tevkifatı ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı : 64958909-130-5 10/03/2015
Konu : Şoförlü Araç Kiralama İşinde KDV Tevkifatı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şanlıurfa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine vermekte olduğunuz şoförlü yakıtsız araç kiralama hizmetinden dolayı Şirketinize yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanması halinde hangi oranda uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile 60 sayılı KDV Sirkülerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; I/C-2.1.3.2.5. bölümünde işgücü temin hizmetlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin I/C-2.1.3.2.5.2. Kapsam başlıklı bölümünde;

” Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

– Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.” denilmektedir.

Öte yandan; Tebliğin 2.1.3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler başlıklı bölümü uyarınca KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Buna göre; şirketiniz tarafından şoförü ile birlikte verilen yakıtsız araç kiralama hizmetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şanlıurfa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile şoför arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması ve şoförün iş süresince idarenin emir ve talimatları altında çalışması halinde bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve idare tarafından toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak, hizmet bedelinin ayrıştırılabilmesi halinde yalnızca bu hizmete ait bedelden şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden işgücü temin hizmeti kapsamında (9/10) oranında, araç kiralama bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir

Bilgi edinilmesini rica ederim.