info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Services > Danışmanlık > KDV İadesi

KDV İadesi

KDV İadesi, kanundan yararlanabilenler adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanan raporların vergi dairesine verilmesiyle gerçekleşir. Güven Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, bünyesinde bulundurduğu Yeminli Mali Müşavirler ve Mali Müşavirler ile talepte bulunan şirketlerin KDV İade işlemlerini kısa sürede ve titiz bir şekilde yapmaktadır. KDV İadesi 3 durumda gerçekleşir: KDV İstisnası, İndirimli Orana Tabi İşlemler ve Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler

shutterstock- guvenymm

Tam İstisna ve İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi

 • İhracat teslimlerine ilişkin işlemler,
 • Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler,
 • Serbest Bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler,
 • Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematograik eserlerin yabancı yapımcılar tarafından satın alınması işlemi,
KDV İstisnasına tabidir. Satışlarında KDV İstisnasına tabi olan ancak gider ve alışlarında KDV ödeyen tarz şirketler ödemiş oldukları KDV tutarını iade olarak alabilir. Ayrıca KDV’siz mal ve hizmet alımı yapan ihracatçılara mal teslim eden imalatçılar için de KDV İadesi mümkündür. Detaylı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

3065 sayılı KDV Kanunu 11. Maddesine göre; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler, uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDV’den istisnadır. Yani ihracatçı, bu işlemlerde hazırlamış olduğu faturada KDV oranını 0 olarak almalıdır.

Hizmet ihraçcısının hizmeti oluşturmak için yüklendiği ya da genel giderlerinde bulunan KDV’nin ise aynı kanun maddesine göre iadesi talep edilebilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 29/2. Maddesi inşaat ve diğer sektörlerde KDV oran farkından dolayı mükelleflerin mağduriyetini gidermek için İndirimli Oran Kapsamında KDV İadesi hakkı tanımıştır. Kanun maddesine göre teslimleri %1 veya %8 KDV oranına tabi olan işlemlerin sağlanması için gerekli mal ve hizmet alımlarının daha yüksek KDV oranına tabi olması durumunda, yüklenici firma/şahıs hakkı olan Yüklenilen KDV – Hesaplanan KDV farkının ilgili yıla ait KDV İstisna tutarı düşüldükten sonraki halini talep edebilir.

Günümüzde medikal sektöründeki medikal hizmetler, tıbbi tahlil hizmetleri veya tanı merkezi hizmetleri veren şirketler tarafından kamu hastanelerine, özel hastanelere, sağlık ocaklarına ve diğer sağlık kuruluşlarına tahlil hizmeti verilmektedir. Şirketler iki durumda KDV İadesi talep edebilir:
1- %8 KDV ile teslimini gerçekleştirdikleri hizmetlerin oluşumu için %18 KDV ile sağladıkları tedarik için aradaki farka istinaden İndirimli Orandan Kaynaklanan KDV İadesi

2- Tevkifata Tabi Tutulan hizmetlerde uygulan 5/10 Tevkifat oranından kaynaklanan KDV İadesi

 • Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının araçlarının kiralanması veya işletilmesi,
 • Yukarıda bahsedilen araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler,
 • Söz konusu araçların bakım, onarım ve tadili için ortaya çıkan hizmetler,
 • Bahsedilen araçlar için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,
 • Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri

KDV’den istisnadır.

Aşağıdaki kurumlara bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den İstisnadır. İlgili şirketler için KDV İadesi mümkündür.

 • Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine,
 • Belediyelere,
 • Köylere

bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzre öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası KDV’den istisnadır.

 • Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere çocuklar için zararlı (Cinsel içerik, argo vb.) olan ürünler hariç basılı kitap, süreli yayınların teslim ve ithalinde, ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklinde harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları ve mevzuat seti kitapları istisna kapsamındadır.
 • Kitap şeklinde olmayan basımlar ( boyama defterleri, yaprak testler, ciltli takvim, katalog ve broşürler, e-kitaplar vs.) istisna kapsamında değildir.
 • İstisnaya tabi ürünlerin basımı için kullanılan mal ve hizmet alımında KDV ödenir. Ancak ödenen KDV’nin iadesi alınabilir.
 • 065 sayılı KDV Kanununun 13/n maddesinde bulundan Kitaplarda KDV İstisnası maddesine göre yukarıda belirtilen ürünlerin teslimini yapan satıcılar fatura ve benzeri belgelerde KDV hesaplamaz. Açıklama olarak “3065 sayılı KDV kanunu 13/n maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır.” yazılabilir.
 • Tebliğde belirtilen iade için gerekli olan alt sınır bu madde için geçerli değildir.
 • İstisna kapsamında temin ettiği kitabı yine istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün değildir. Ancak; varsa genel giderler ve ATİK’ler (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) nedeniyle iade talep etmek mümkündür. Talep edilecek iade tutarı kitap satış ve alış bedeli arasındaki farka uygulanan genel vergi oranından büyük olamaz.

Kanunun 11. ve 17. maddeler de dahil olmak üzere bu maddeler arasındaki hükümlerde KDV İstisna hallerinin detayları mevcuttur. İstisna halinde şirketler için KDV İade talep hakkı doğar. Bunun için Yeminli Mali Müşavir tarafından bir inceleme yapılır ve hazırlanan rapor ilgili şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim edilir.

Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşlilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma geliştirme, yazılım, montaj, yedek& parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirilene yapılacak olan teslim ve hizmetler istisnadır.

4760 Sayılı Özel Tükeyim Vergisi Kanununa Ekli (II) sayılı listede yer alan malların Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatına teslimi KDV’den istisnadır. Bu teslimi yapan şirketler de yapmış oldukları harcamalar için KDV İadesi talep edebilir.
Liste için tıklayınız.

Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol faaliyetlerine ilişkin olmak üzere; bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile boru hattıyla taşımacılık yapanlara, bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV’den İstisna kapsamına girer.

Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklarına sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,

Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim hizmetler KDV’den istisnadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe teslimi KDV’den istisnadır. Kriterleri karşılayan malzemeler için KDV İadesi mümkündür.

Teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalı KDV’den istisnadır.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri için su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisnadır.

 • Üniversiteler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köyler, bunların şteşlil ettikleri birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların;
 • İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, islah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri ve tiyatro konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.
 • Özel okullarca bedelsiz verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki yurt hizmetlerinde kapasitelerinin %10’unu ve %50’sini geçmemek üzere verilen hizmetler KDV’den istisnadır.
 • Askeri fabrika, tersane ve atölyeler, ordu evi ve bağlı şubeleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askeri kantinler ve askeri müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.
 • Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri,
 • Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri KDV’den istisnadır.

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.

Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak hizmetlerini yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den İstisnadır.

Sağlık Bakanlığınca izni verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV’den istisnadır. Bu hizmetler için yapılmış olan harcamalarda KDV İadesi mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri,
Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna kapsamına girer.

Bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanunun 3. maddesinin 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere (Gelir Vergisi Kanunu) çalışma ya da oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisnadır.

KDV İadesi Danışmanlığımız için Teklif Formunu doldurunuz.

KDV İadesi Üst Limit

kdv iadesi üst limit

KDV İadesi Alt Limit

Karşıt İnceleme Sınırları