info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Sağlık Tesislerine, Hastanelere ve Diğer Sağlık Kuruluşlarına Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi, KDV Tevkifatı
saglik-kuruluslari-kdv-tevkifatı

KDV Tevkifatı: Sağlık Tesislerine, Hastanelere ve Diğer Sağlık Kuruluşlarına  Sunulan Hizmetler (Tebliğ Maddesi: 2.1.3.2.14)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların (Listeyi görüntülemek için tıklayınız.), yapmış oldukları alımlar aşağıdaki istisnai durumlar dışında tevkifata tabidir. Satıcı, aşağıdaki istisnai durumları karşılamadığı takdirde alıcı tarafından gerekli KDV Tevkifatı yapılmak zorundadır.

İlgili hizmetin Kamu Özel İşbirliği Modeli ile yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan hizmetlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

  • Listedeki kurum ve kuruluşların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Yani bu listedeki satıcıların hiçbir teslim işlemine alıcı (listede bulunsa dahi) tevkifat uygulayamaz.
  • Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) listedeki kurumlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. Profesyonel spor kulüplerinin listedeki kurumlara tesliminde alıcı, gerekli oranda KDV Tevkifatı uygular.
  • Ayrıca, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve bu Kanun uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz. Yani satıcı’nın KDV istisnası mevcut ise bu teslime alıcı kurum her kim olursa olsun tevkifat uygulayamaz.

Örnek: Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir çiftçi tarafından yapılan yün ve yapağı teslimleri, 3065 sayılı Kanunun (17/4-b) maddesi uyarınca KDV’den müstesna olduğundan, bu işleme ait bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak ve dolayısıyla tevkifat yapılmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ₺’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.

8 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığınca işletme döneminde birtakım hizmetler alınmaktadır.

3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümündeki Diğer Hizmetler kapsamında (5/10) oranında [yapım işlerinde (3/10) oranında] KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, aşağıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır:

Tevkifattan Kaynaklanan Mahsuben/Nakden KDV İadelelerinde rapor gerekliliğini tevkifat oranları ile gösteren güncel tablomuz için tıklayınız.

Yüklenici (A) firması, işletmeye alınan sağlık tesisine yönelik alt yüklenici (B) firmasından temin etmek suretiyle Sağlık Bakanlığına güvenlik hizmeti vermektedir. Alt yüklenici (B) firması da bu hizmeti bir alt yüklenici (C) firmasından sağlamaktadır. Bu durumda, hizmeti bilfiil ifa eden (C) firması tarafından aracı (B) firmasına sunulan güvenlik hizmetinin, yukarıdaki tabloya göre “İşgücü Temin Hizmetleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu hizmete ilişkin aracı (B) firması tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Aracı konumundaki (B) firması tarafından yüklenici (A) firması adına düzenlenecek faturada tevkifat uygulanmayacaktır. Yüklenici (A) firması tarafından Sağlık Bakanlığına düzenlenecek faturada ise Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.*

 

Sözleşmede Öngörülen HizmetHizmeti Bilfiil İfa
Etmeyen Alt
Yüklenicilerden
Yapılacak
Tevkifat Oranı
Yükleniciden
Yapılacak
İşlem Türü Oran Tevkifat Oranı
MAHSUBEN/NAKDEN
İADE
TUTARI
YMM RAPORUVERGİ
İADE
RAPORU
Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt
Yükleniciden Yapılacak Tevkifat
 
İşlem TürüOran
Yer ve Bahçe Bakım HizmetleriTevkifat Yok7/10< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİLI/C-2.1.3.2.109/10
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
İlaçlama Hizmetleri< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Temizlik Hizmetleri< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Atık Yönetimi Hizmetleri< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/
Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri
Tevkifat Yok5/10< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİLI/C-2.1.3.2.5
9/10
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Güvenlik Hizmetleri< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Otopark Hizmetleri< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
Diğer Tıbbi Ekipman Destek HizmetiTevkifat Yok5/10>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİI/C-2.1.3.2.3Tevkifat Yok
< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
Mefruşat Hizmeti>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ
< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
Yemek HizmetiTevkifat Yok5/10>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİI/C-2.1.3.2.4Tevkifat Yok
< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti4/104/10>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİLI/C-2.1.3.2.14/10
< 5.000₺GEREKLİGEREKLİ
Bina ve Arazi Hizmetleri>= 5.000₺ GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
< 5.000₺GEREKLİGEREKLİ
Laboratuvar HizmetiTevkifat Yok5/10< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL-Tevkifat Yok
>= 5.000₺ GEREKLİGEREKLİ
Görüntüleme Hizmeti< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİGEREKLİ
Rehabilitasyon Hizmeti< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİGEREKLİ
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİGEREKLİ
Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti< 5.000₺GEREKLİ DEĞİLGEREKLİ DEĞİL
>= 5.000₺ GEREKLİGEREKLİ
NOT: YMM RAPORUNUN VARLIĞI DURUMUNDA VERGİ İNCELEME RAPORU ARANMAZ

Hizmetimiz

Güven YMM & Danışmanlık ailesi olarak; iş ortaklarımıza kısmi tevkifattan doğan KDV İadeleri konusunda yardımcı olmaktayız. Rapor gerektiren işlemler için YMM KDV İade raporu gerekli ekleri ve karşıt inceleme tutanakları ile birlikte hazırlanır. Vergi İnceleme Raporu’nun gerekli olduğu işlemlerde ise Güven YMM ailesi olarak iş ortaklarımızın hesaplarını ön incelemeden geçirerek devlet denetimine hazır hale getirmekteyiz. Rapor gerektirmeyen işlemler için de danışmanlık hizmeti ile mükelleflerin KDV İade işlemlerini tamamlaması konusunda yardımcı olmaktayız.

KDV Tevkifatı sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakça: KDV Uygulama Genel Tebliği

KDV Tevkifatı teklif formunu doldurmak için tıklayınız.