info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Makul Güvence Raporu

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Denetim, Genel, Konkordato, makaleler

Makul Güvence Raporu (Resmi Gazete), konkordato ilanı için borçlunun mahkemeye sunması zorunlu olan rapordur. (Konkordato ilanı için tüm gerekli belgeleri buradan öğrenebilirsiniz.) Raporun içeriği iki ana bölümden oluşur.

 

Birinci bölüm; borçlunun hazırlamış olduğu ön projenin uygulanabilirliğinin denetlenmesidir. Bu bölümde borçlunun borçlarını ne şekilde ödeyeceğine ve durumunu nasıl düzelteceğine dair bilgiler içeren ön proje denetlenir. Eğer denetleme sonucu ön proje, denetçi tarafından makul seviyede uygulanabilir bulunursa denetçi olumlu ya da şartlı görüş bildirir.

 

İkinci bölüm; borçlunun finansal tablolarının denetimidir. Bu bölüm kısa bir bağımsız denetim olarak kabul edilebilir. Bağımsız Denetim aşamasında uygulanacak yöntemler bu bölümde de uygulanır (stok sayımı, değerleme, borç-alacak yaşlandırması, mutabakatlar vb.). Elde edilen veriler ışığında şirketin mali tablolarının uygunluğu değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken gerekli kanıtlar da toplanır.
Her iki bölümde de ana amaç borçlunun dürüstlüğünün bir bağımsız denetim ile tespitidir. Birinci kısım, borçlu tarafından hazırlanan ön projenin uygulanabilirliğini kontrol eder. Yani “borçlu, borçlarını bahsettiği vade veya tenzilatla ödeyebilir mi ya da taahhüt ettiği sermaye artırımının borç ödeme konusunda bir faydası olur mu, satışlardan gelecek tahmini gelir makul bir seviyede midir” gibi soruların cevaplarını çıkartmaya yöneliktir. İkinci bölümde ise KGK tarafından belirlenen bağımsız denetim standartları(bkz.) uygulanır. Bu standartlar sonucu borçlunun bilançosu ve bilançosundaki kalemlerin tutarlılığı ölçülür.
Kanun koyucu Makul Güvence Raporu yazma yetkisini KGK tarafından lisanslı bağımsız denetim kuruluşlarına vermiştir. İlgili bağımsız denetim kuruluşu ile borçlu arasında bir sözleşme oluşturulur. Oluşturulan sözleşme kapsamında bağımsız denetim kuruluşu ya da şirket Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS) göre bağımsız denetim yapar. Denetçi, yapmış olduğu denetim sonucu makul güvence raporunu şartlı, olumlu ya da olumsuz görüş bildirerek sunar. Mahkeme dosyasına ilave edilecek makul güvence raporu eğer olumsuz görüş içeriyorsa, bu rapor mahkeme tarafından kabul edilmez. Rapor olumlu ya da şartlı görüş içeriyorsa ve mahkeme tarafından talep edilen diğer belgeler sunulmuşsa derhal 3 aylık geçici konkordato ilan edilir.

 

Makul Güvence Raporu’nu Yazan Denetçinin Sorumlulukları

Raporu yazan bağımsız denetim şirketi, mahkemenin aradığı güvenceyi vermiş demektir. Bu nedenle konkordato süresince gelecekte doğabilecek hatalardan denetçi sorumlu tutulabilir. Kanun koyucu bu sorumlulukla denetçinin de bu süreçte elini taşın altına sokmasını istemiştir. Borçlunun dürüstlüğünün kontrolü denetçiye verilerek kendileri sorumlu tutulmuştur. Denetçinin yazmış olduğu rapor KGK tarafından incelenebilir ve hata tespitinde denetim kuruluşu hakkında yasal işlem başlatılabilir.

Makul Güvence Raporunuz hakkında teklif ve ön bilgi almak için tıklayınız.