info@guvenymm.org
0362 435 44 58

1- Konkordato Nedir?

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato

“Konkordato, borçlarını ödeyememe veya gelecekte ödeyemeyecek olma durumunda yararlanılabilen bir uygulamadır. İflas ile tamamen ayrı birer konsept olarak düşünülmelidir. Borçlu ve alacaklı arasındaki denge, kanunlar ve komiser ile sağlanır. Amaç, borçlunun borçlarını düzenli ödeyecek hale gelmesini sağlarken, alacaklının haklarının da korunması ve söz sahibi olmasıdır. İflas durumunda borçlunun mal varlığı alacaklılara bölünürken, konkordato uygulamasında borçlu ticari faaliyetine devam ederek borçlarını vadeler halinde öder. İflas durumuna kıyasen, konkordato sürecinde hem alacaklı  alacağını tam olarak tahsil edebilir (iflas durumunda borçlu mal varlığı tüm alacaklılara bölünür, kalan alacak miktarı düşer), hem de borçlu, iflas etmek yerine ticari faaliyetlerine devam edebilir.”

 

Konkordato

7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu(İİK.) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İflas Erteleme tamamen kaldırılmış ve yerine konkordato uygulaması getirilmiştir. Konkordato ağırlıklı olarak 2004 sayılı İİK.’da yer almaktadır. 7101 sayılı kanundaki değişiklikten sonra 2004 sayılı İİK.’da da Konkordato ile ilgili maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

 

Konkordato Nedir?

Konkordatonun ana amacı, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan dürüst borçluya, mevcut borçları için fazladan vade verilmesi veya tenzilat yapılmasıdır. Burada önemli nokta borçlunun şahıs, şahıs işletmesi ya da şirket olmasının bir önemi olmamasıdır. Yani konkordato herkesi kapsayan bir uygulamadır. Diğer bir anlamda, mahkeme, borçlunun borçlarını ödeyemediğini sunulan belgeler ile inceler. Sunulan belgeler ışığında mevcut borçlar için ek vade veya tenzilat yöntemine gidildiğinde borçlunun borçlarını ödeyebilecek duruma gelip gelemeyeceğinin muhakemesi yapılır. Belgelerin şeffaflığı, tutarlılığı ve borçları ödeyebilmek için hazırlanan projenin uygulanabilirliği en önemli ölçütlerdendir. Konkordato talebi borçlu veya alacaklı tarafından yapılabilir.  2004 sayılı İİK.’nın 285-309. maddelerinde Konkordato ile ilgili kanun hükümlerine yer verilmiştir. Konkordato için 2004 sayılı İİK.’ya göre borçlunun varlıklarının en az %50’sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıkları ile uygun olup olmadığı durumları göz önünde bulundurulur. Ancak; günümüzdeki borçlu şirketlerden gördüğümüz kadarıyla mahkeme heyetinin ve kanunların vurgu yaptığı en önemli nokta borçlunun; bu başvuruyu dürüst bir şekilde yapmasıdır. Başvuru ise borçlunun yerleşim yeri olan asliye ticaret mahkemesine yapılır. Bu başvuru içinde gider avansı yatırılmak zorundadır.

Süreç Nasıl İşler?

Mahkemeye sunulan belgeler ışığında mahkeme heyeti tarafından konkordato talebi kabul edilmiş ise 3 aylık bir geçici konkordato mühleti ilan edilir. Mahkeme heyeti, bu süreç için Geçici Mühlet Konkordato Komiseri atar. Komiserin yetki ve görevleri daha önce paylaşmış olduğumuz yazıda mevcuttur. (Geçici Mühlette Komiserin Görevleri3 aylık süreç bittiğinde komiserin mahkemeye sunduğu rapora, alacaklı ve borçlu tarafların müvekkillerinin beyanına göre mahkeme heyeti 2 aylık ilave süre verebilir. Eğer, komiser raporu borçlunun borçları ödeyemeyeceğini belirtir durumda ya da  konkordatoya engel başka durumlar varsa mahkeme heyeti Konkordato sürecini sonlandırabilir ve borçlunun iflasına karar verebilir. 2 aylık ilave süre verilmiş ise bu süre sonunda komiser tarafından mahkemeye sunulan rapor, borçlu ve alacaklı müvekkillerinin beyanına göre kesin mühlet kararı verilir. Aksi takdirde iflasa karar verilir. Kesin mühlet kararı ilan edildiği takdirde alacaklılar kurulu‘nun oluşturulması konusu devreye girer. Kapsamlı bir konu olduğu için diğer yazımızda bu konu ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Kesin mühlet, karar verildikten itibaren 1 yılı kapsar. Yani konkordato süreci kesin mühlet kararı çıktıktan sonra 1 yıl daha devam eder. Bu sürenin sonunda mahkeme yine aynı şekilde komiser raporu, alacaklı ve borçlu müvekkillerinin beyanlarına göre son kez ek süre verebilir. Bu süre 6 aydır. Bu süre bittikten sonra konkordato sonlanmış olur. Borçlu, borçlarını öder veya alacaklılarla ödeme konusunda anlaşırsa borçlu şirketin faaliyetine devamı, aksi halde iflası gerçekleşir.