info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Konkordato bir iflas değildir, aksine iflasın önüne geçebilecek stratejik bir hamle, mevcut piyasa koşullarında ödeme güçlüğü çeken borçlu şirketler için mali durumlarını düzeltmeleri için borçlarına karşı kalkan oluşturarak 23 aya kadar süre veren bir uygulamadır. Gerekli belgeler eksiksiz olarak sağlandığında 3 aylık geçici mühlet dönemi mahkeme tarafından derhal başlatılır. Konkordato ilan etmek için borca batık olmak gerekmez. Gelecekte borçlarını ödeyemeyecek duruma geleceği kanısında olmak da yeterlidir. Borçlu, yaşamış olduğu veya yaşayacağını düşündüğü geçici zorlu süreç dolayısıyla ödeyemediği borçlarını yapılandırabilir. Geçici mühlet başlangıcı ile; icra takiplerine tedbir kararı koyulur, haczedilen mallar ticari faaliyetin gerekliliği için önem arz ediyorsa iade edilir. Bu durum alacaklının alacaklarını daha garanti hale getirir. İflas durumunda borçlu şirketin mal varlığı tüm alacaklılara dağıtılır. Dolayısıyla tüm alacakların tahsil edilme ihtimali çok düşüktür. Borçlunun alacaklıları ile anlaşmasını öngören bu süreçte  ilan öncesine ait borçlar ile ilgili takip işlemi yapılamaz.  Dolayısıyla borçlu, ticari faaliyetlerini atanan komiserler nezaretinde daha rahat bir şekilde sürdürebilir.

Bilindiği üzere 7101 sayılı kanun ile İflas Erteleme uygulaması kaldırılmış, yerine konkordato uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda nakit akışı açısından sıkıntıya düşen ya da borçlarını ödeyemeyerek konkordato ilan etmek isteyen şirketler; içinde ön projeyi, borçlunun haklılığını ve dürüstlüğünü kanıtlayan  detaylı bir şekilde belirtilmiş diğer önemli mali tabloları, borçlunun sahip olduğu taşınmazlar gibi birçok belgeyi (İcra İflas Kanunu 286. Madde)  bir dosya / belge oluşturmalı ve bu dosyayı Asliye Ticaret Mahkemesine vermelidir.

Asliye Ticaret Mahkemesine teslim edilen dosya içeriğindeki belgelerde sehven yapılan hata, defter kayıtlarının düzensizliği veya yanlış bilgi içeren belge ve benzeri durumlarda mahkeme makamı borçlunun  başvurusunu onaylamayabilir. Ayrıca Asliye Ticaret Mahkeme makamına sunulan belgelere göre Asliye Ticaret Mahkeme Heyeti; yaptığı proje incelemeleri sonucu borçlunun  konkordato ilan edildiği takdirde bile borçlarını ödeyemeyeceği kanısına vararak borçlunun başvurusunu onaylamayabilir.

Belirtilen sebeplerden dolayı başvuru dosyası muhasebe defter kayıtlarındaki tüm hesaplar detaylıca incelenerek (gerekli durumlarda kanuni sınırlar dahilinde müdahale edilerek) ve dürüst, tutarlı ve uygulanabilir bir proje hazırlanarak yapılmalıdır. Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu mevcut piyasa şartları düşünüldüğünde başvuruda bulunacak borçlu şirketin kimliğinin gizliliğinin korunması da önemli bir husustur. Aksi takdirde, borçlunun durumundan haberdar olan karşılıklı iş yaptığı diğer şirketler, ücretlerini alamamak kaygısıyla iş yapmaktan vazgeçebilir. Bu durum borçlu şirketin işlerini mevcut durumundan daha kötü bir hale sokabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı dosya hazırlamak, titizlikle yapılması gereken ve bu başvurusu dosyasının onayı ile süreç başladığında borçlu şirketin durumunu düzeltmesine vesile olabilecek önemli bir çalışmadır.

  • Ön Proje: Konkordato uygulamasında borçlunun; borçlarını alacaklılara hangi vade ve ortamda ödeyeceğini, borçlunun bu süreç için uygulayacağı projeyi, faaliyete devam edebilmek, borçlarını ödeyebilmek için atacağı adımları ve benzeri plan ve bilgilendirmeleri içeren konkordato Ön Projesi.
  • Borçlunun Mal Varlığını Gösterir Belgeler: Borçlu şirketin bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu gibi dökümanları, bilançoda bulunan mal varlıkları ve borçların dökümü, borçlunun mali durumunu açıklayan diğer bilgi ve belgeler, rayiç değerler ve defter tasdikleri
  • Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösteren Liste: Borçların vadelerine, imtiyazlarına, teminatlarına ve risk durumları.
  • Ön Projedeki Teklif İle İflas Halinde Alacaklıların Eline Geçecebilecek Muhtemel Miktarları Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablolar
  • Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan, ön projede yer alan teklifin gerçekleşeceğine dair makul güvence veren, TDS’ye (Türkiye Denetim Standartları) göre hazırlanan bağımsız denetim raporu (Makul Güvence Raporu): Ön projede yer alan ödeme planının uygulanabilir olduğuna dair makul güvence veren ve Türkiye Denetim Standartları’na göre hazırlanmış ilgili şirkete ait bağımsız denetim raporu.

Hızlı Konkordato Başvurusu için Tıklayınız.