info@guvenymm.org
0362 435 44 58

2- Konkordato Alacaklılar Kurulu

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato

“Alacaklılar Kurulu, 3+2 aylık Geçici Mühletten sonra Kesin Mühlet kararı verildiği takdirde, zorunlu durumlarda kurulur. Alacaklılar toplantısı ise Kesin mühletten yaklaşık 1 ay sonra komiser tarafından alacaklılar ile düzenlenir. Bu toplantının, alacaklılar kurulu ile ilgisi yoktur. Toplantıda alacaklılar ile konkordato projesinin kabulü hakkında görüşmeler yapılarak oylama ile tutanak tutulur.”

Alacaklılar Kurulu Nedir?

Mahkeme tarafından kesin mühlet kararı verilirse borçlunun alacakları eğer aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyorsa alacaklılardan oluşan bir alacaklılar kurulu kurulur. Alacaklılar, komiser tarafından yapılacak ilanla, ilan tarihinden on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet edilir. Ayrıca, kesin mühlet ilanının bir sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlanda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri de belirtilir. Mahkeme, bu süreci yürütmekle komiseri görevlendirir. Komiserin yapması gerekenleri diğer yazımız olan Konkordato Komiserinin Görevleri yazımızda bulabilirsiniz. Kurulun oluşturulmasını zorunlu kılan durum olmazsa, alacaklılar kurulunun oluşturulması komiserin de görüşü alınarak yedi alacaklıyı geçmemek ve herhangi bir ücret takdir edilmemek kaydıyla alacaklılar kurulu  oluşturulabilir.

 

Kurulun Oluşturulmasını Zorunlu Kılan Durumlar Nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre
  1.  En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi  veya alacak miktarının 100 milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.
  2.  Alacaklıları sınıflandırmada baz alınan esas ise; hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklara sahip tüzel veya özel kişilerdir. Ek olarak;  rehinli alacaklılar, rehnin kıymetini  karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir.

Kurul ne şekilde çalışır/neler yapabilir?

Kurul her ay en az bir kere toplanır. Toplantı tarih ve yeri komiser tarafından belirlenir. Üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile de kurul toplanabilir. Bu şekilde yapılan toplantıların komisere bildirilmesi zorunludur.  Toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla kurur karar alabilir. Komiser de bu kararı imzalar ile birlikte alarak tutanağa bağlar. Kurulun görevi; komisere tavsiyelerde bulunmak, kanunun öngördüğü hallerde mahkemeye görüş bildirmektir. Kurul, komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme heyeti, bu talepten sonra hem kurulu hem de komiseri dinleyerek kesin karar verir.
Konkordato Projesinin Kurul Tarafından Onayı
Borçlu tarafından hazırlanan konkordato projesi, komiser tarafından yapılan toplantıda alacaklılar kurulunun onayına sunulur. Borçlu, bu toplantıda bulunmak zorundadır. Proje;
  • Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
  • Kaydedilmiş olan alacaklıların  dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan  çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.
Bu oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir.  Rehin temin edilmiş alacaklar da yukarıdaki hesaba dahil edilir.  Çekişmeli ve Gecikmeli  alacakların hesabı katılıp katılmaması hakkında mahkeme karar verir. Oylamadan sonra komiser, en geç yedi gün içinde  konkordatoya ilişkin bütün belgeleri ve projenin kabul edilip edilmediğine dair hazırlamış olduğu ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporu mahkeme heyetine sunar. Gerekli belgeleri alan mahkeme kesin mühlet bitmeden, karar vermelidir. Karar verilmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öngördüğü takdirde kesin mühleti altı aya kadar uzatabilir. Konkordato- Verilen Çekler: Konkordato süresince daha önce verilen ve vadesi konkordato mühleti içinde gelmiş çekler için herhangi bir cezai işlem uygulanamaz. Bu konu ile ilgili yazıyı okumak için tıklayınız.