info@guvenymm.org
0362 435 44 58

KDV İstisnası – Hakkında, Başvuru ve Kabul

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, KDV İadesi, Mali Danışmanlık
3065 sayılı KDV Kanunu 13/k bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.
 • Taahhütname
 • Tapu Senedi
 • Vekaletname ve muvafakatnameler (Gerektiğinde)
 • Mimari proje
 • Statik proje
 • Elektrik, mekanik tesisat projeleri
 • Çevre ve peyzaj projeleri
 • Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
 • Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (Gerektiğinde)
 • Yapılan inşanın kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanacak olması,
 • Yapılan işbu bağışın Ayni Bağış niteliği taşıması ve söz konusu tesisin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik olmaması,
 • Yapılan inşanın niteliğinin aşağıdakilerden biri olması:
   • Okul
   • Sağlık tesisi ,
   • Yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu,
   • Çocuk yuvası
   • Yetiştirme yurdu,
   • Huzurevi,
   • Bakım ve rehabilitasyon merkezi,
   • Mülki idare amirlerinin izni ve denetime tabi ibadethaneler,
   • Diyanet işleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler,
   • Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri,
   • Gençlik ve izcilik kampları.
 • İlk maddede belirtilen idare ve kuruluşlardan ilgili olanla bağışı yapacak şirket arasında bağış protokolü imzalanması
 • Tesisin inşaatı ile birlikte eğer makine, teçhizat ve tefrişat da bağışlanacaksa bu ürünlerin, KDV İstisnası için bağış protokolünde açıkça belirtilmesi,
 • Söz konusu tesisin belirli bir kısmının inşa edilecekse, bu durumun protokolde açıkça belirtilmesi,
 • İnşa edilecek tesisin maliyeti, teknik özellikleri( açık ve kapalı alan, derslik sayısı), inşa edileceği alan gibi bilgilerin hazırlanan protokolde belirtilmesi,
 • Bağış yapacak şirketlerin bağışlayacakları tesise yönelik bir uygulama projesi yapması
 • İlgili makamdan(Örn. Samsun Tekkeköy ilçesinde yapılacak bir inşaat için Tekkeköy Belediyesinden) inşaat ruhsatı alınması.

Bağışlanacak tesis ilgili idare ve kuruluşa ait bir taşınmaz üzerinde inşa edilecek ise uygulama projesi ve inşaat ruhsatı bahsedilen ilgili idare ve kuruluş tarafından alınır.

 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Tapu Senedi
 • Vekaletname ve muvafakatnameler (Gerektiğinde)
 • Mimari proje
 • Statik proje
 • Elektrik, mekanik tesisat projeleri
 • Çevre ve peyzaj projeleri
 • Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
 • Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (Gerektiğinde)

Bağışta bulunacaklar proje ve ruhsata uygun olarak hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare ve kuruluşun(Örn. Tekkeköy Belediyesi) onayına sunarlar. Bağışta bulunacaklar, ilgili idare ve kuruluş tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girer. Hazırlanan uygulama projesi ve inşaat ruhsatı ilgili makamdan alındıktan sonra Vergi Dairesi Başkanlığı’na veya Defterdarlık’a İSTİSNA BELGESİ almak için başvurulur. Başvurulan kurum talebin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir ve bu duruma istinaden bir belge düzenler. Başvuru kabulü için düzenlenen belgede; başvurunun 3065 sayılı KDV Kanunun 13/k maddesinde belirtilen istisna kapsamına uygun olduğu belirtilir. Belgede ayrıca mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin liste bir tablo şeklinde gösterilir. İstisna Belgesi ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır.
Alınan İstisna Belgesi’nin bir örneği istisnaya tabii tutulacak mal ve hizmet alımı sırasında satıcılara verilerek istisna kapsamında işlem yapılması talep edilir. Söz konusu KDV İstisnası durumu, 01/06/2018’den sonra yapılan mal ve hizmet alımlarını kapsar. İstisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları KDV’ye tabiidir.