info@guvenymm.org
0362 435 44 58

KDV İstisnası Nedir?

3065 sayılı KDV Kanunu 13/k bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

KDV İstisnasında Tam İstisna ve Kısmi İstisna Nedir?

KDV istisnası hesaplanırken bazı tutarlar ödenecek KDV’den tamamen indirilirken, bazı istisnalar KDV beyannamesinde indirilemiyor ancak Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi beyannamelerinde indirilebiliyor. Üstlenilen vergiler KDV beyannamesinde indirilebiliyorsa kanunda tam istisna, diğerleri ise kısmı istisna olarak kabul ediliyor.
Tam KDV istisnasında, kanunda belirtilen istisnaya tabi faaliyetleri yapan firmalar, yüklendikleri KDV tutarlarını diğer faaliyetlerinden dolayı oluşan KDV tutarından indirebiliyor, eğer hiç KDV oluşmamışsa yine devletten iade talep edebiliyor. Kısmı KDV istisnasında ise istisnai faaliyetlerden dolayı üstlendikleri KDV tutarını ilgili kanunun 30/A maddesine göre KDV beyannamesinde indiremiyorlar. Ancak Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi hesaplamalarında gider olarak yazabiliyorlar.

KDVK 13/d’ye Göre KDV İstisnası

3065 sayılı KDV Kanunu’nun Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna başlıklı 13/d maddesinde; “Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri KDV’den müstesnadır” hükmü yer almaktadır. Aynı maddede, parantez içi hükümde ise “şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar” denilmiştir.

Buna göre, yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan “makine ve teçhizat” niteliği taşıyanların yurtiçi teslimleri ile ithali, 01.01.1998 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiş olup, bu madde kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin düzenlenen faturalarda KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu istisnaya ilişkin usul ve esaslar, 69, 74, 87, 97 ve 99 Seri No’lu KDV tebliğleri ve 60 No’lu KDV sirküleri ile yapılmıştır.

KDV İstisnası yatırım tutarını oluşturan hangi kalemler için uygulanabilir?

27.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/d maddesi gereğince Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere makina ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasına, yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında da KDV istisnası eklenmiştir. İlk olarak KDV mevzuatında yapılan bu düzenleme 22.02.2017 tarihinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’da da yer edinmiştir.

Makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetler olarak tanımlanmakta olup üretim ya da hizmet konusu ile birebir ilişkili olmalıdır.

Finansal kiralama şirketleri de teşvik kapsamında teslimde bulunduğu makine- teçhizat için KDV istisnasından yararlanabilmektedir. Bu doğrultuda, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılmış olması ve teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesinin onaylanmış olması gerekmektedir.