info@guvenymm.org
0362 435 44 58

KDV İade Rehberi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi
kdv iadesi

KDV İadesi Nedir?

KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin içinde barındırdığı mahsup ve indirim mekanizması, satış yapılan son tüketicinin dışında yer alanların üzerinde verginin kalmamasını amaçlar. Üretici-dağıtıcı zinciri içinde yer alanlar, tahsil ettiği vergiden ödediği vergiyi düşerek üzerinde vergi kalmamasını sağlar. Bu şekilde, vergi yükünün son tüketicinin üzerinde kalması sağlanır.

KDV İadesi; KDV İstisna halinde ve İndirimli Orana Tabi İşlemlerde olmak üzere 2 durumda gerçekleşir. KDV İadesine konu işlemlere buradan göz atabilirsiniz.

KDV İadesi için yapılması gereken işlemler temel hatları ile aşağıdaki gibidir:

 • Nakten ya da Mahsuben KDV İadesi için öncelikle yapılan teslimin 3065 sayılı KDV Kanunu’na göre KDV iadesine tabi bir işlem olması gerekmektedir. Bu işlemlerin başlıcaları indirimli orana tabi konut teslimleri, tevkifatlı teslimler, mal veya hizmet ihracatı vb. teslimlerdir. Satışlarınızdan dolayı KDV İade hakkınızın olup olmadığı konusunda bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.
 • İlgili kişi/şirketin yüklendiği KDV’yi indirim yoluyla giderememesi gerekmektedir. Bu durumda hesaplanan KDV tutarının 0 olması ve Devreden KDV bulunması gerekmektedir.
 • Yapılan mal veya hizmet teslimi kanuna göre nakten veya mahsuben KDV İadesi’ne uygun ise; teslim için yüklenilen KDV hesabı yapılır. Yüklenilen KDV 3 ayrı kalemden oluşur.
  1. Teslimi yapılan mal veya hizmetin imalatında/tedarik edilmesinde yapılan hammadde, yardımcı madde gibi giderler için ödenen KDV tutarı,
  2. Genel giderler için ödenen KDV, iadeye konu yapılan satışların toplam satışlara oranı ile çarpılarak buradan da iadeye konu KDV’ye pay verilir. (Genel Giderler için ödenen KDV x (İadeye konu satışlar / tüm satışlar)
  3. ATİK’lerden (Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler) genel giderlerde uygulandığı şekilde iadeye konu KDV’ye pay verilmesi.
 • İadeye konu işlem için Yüklenilen KDV tutarı oluşturulduktan sonra bu teslimleri için mevcutsa hesaplanan KDV çıkartılır.
 • İlgili döneme ait KDV İade istisna tutarı bir önceki işlem sonucundan çıkartılır. (KDV İade İstisna Tutarı 2018: 11.400₺ 2019: 14.100₺ 2020: 17.300₺)
 • İlgili iade tutarı KDV Beyannamesinde o iadeye özel işlem kodu ile bildirilir.
 • İadenin türü ve iade miktarına göre Yeminli Mali Müşavirlik Raporu gerekebilir. Bu durumda iade hakkı olan kişi/şirketin YMM ile sözleşme imzalar.
 • YMM raporu gerektiren işlemlerde; iadeye konu dönemdeki İndirilecek KDV listesindeki miktarın %80’ine tekabul edecek şekilde karşıt inceleme tutanakları oluşturulur. Yazılan rapor, ekleri ile birlikte ilgili kişi/şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim edilir. Belgeler ve listeler dijital ortamda da sisteme yüklenir.
 • YMM raporu gerektirmeyen işlemlerde; gerekli belgeler, listeler, dekontlar vb. istenen formatta sisteme yüklenilir ve ilgili vergi dairesine dilekçe ile de birer nüshaları sunulur.
 • Raporlu ya da raporsuz, nakten ya da mahsuben iade yöntemlerinin tümünde de vergi dairesine müracaat edilir ve vergi dairesinde ilgili başvuruya istinaden kontrol raporu ve yüksek ihtimalle eksiklik yazısı çıkabilir. Bu durumlarda geri dönüş yapılması gereken süre içinde istenilen belgeler temin edilir, talep edilen işlemler sağlanır.

Dikkat edilmesi gereken nokta; KDV İade şeklinin iadeye konu işleme, iadenin tutarına ve iadenin  nakten veya mahsuben talep edilmesine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Nakten: İade talep edenin herhangi bir vergi veya sgk borcu yoksa; talep edilen ve vergi dairesi tarafından onaylanan tutar nakten şirketin banka hesabına yapar. Şirketin herhangi bir amme borcu varsa ve bu borç iade tutarından düşükse öncelikle borçtan mahsup edilir. Ardından kalan tutar şirketin banka hesabına yatırılır.

Mahsuben: İade talep edilen tutar şirketin mevcut veya gelecekte oluşacak vergi, sigorta gibi amme borçlarından mahsup edilir. İlgili iade ileriye dönük de kullanılabilir.

Katma Değer Vergisi ticaretin her aşamasında olduğundan dolayı, söz konusu kanun maddelerine ilişkin birçok tebliğler hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 2014 yılında birçok KDV Tebliği yayınlanması sonucunda karışıklık olması nedeniyle, Maliye Bakanlığı’nca KDV Genel Uygulama Tebliği adı altında birden çok yayımlanan tebliğleri birleştirmiştir. Kimler KDV iadesi alır, Kimler KDV iadesinden faydalanır, KDV iadesi nasıl talep edilir, KDV iadesi nasıl beyan edilir vb. konuların hepsi KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilmiştir. Genel Tebliğ için tıklayınız.