info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Mali Danışmanlık > Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Mali Danışmanlık

Damga Vergisi Nedir?

Kişilerin birbirleriyle, kurumların birbirleriyle ve kişiler ile kurumların arasında yapılan hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen resmi kağıtlardan vergi alınır. İşte bu vergi Damga Vergisi‘dir. Asıl amacı, devletin bürokratik evrakları ile kişilerin kendi aralarında imzaladıkları sözleşme ve belgelerin resmiyetini güçlendirmektir.

Sözleşmeler iki kişi arasında ise damga vergisinin mükellefi iki tarafa da ait olmaya başlar. Resmi daireler ile kişiler arasında bir sözleşme söz konusuysa, bu durumda verginin mükellefi kişiler olur. Doğan damga vergilerini daima kişiler öderler. Gündelik hayatında insanların kira sözleşmelerinde de karşılarına çıkan damga vergisi, iş hayatı, sözleşme, ihale ve ücret ödemesi gibi durumlarda da karşılaşabileceğiniz bir vergi türüdür.

Resmi olan ve Damga Vergisi Kanunu ile belirlenmiş kağıtları imzalayan kişiler damga vergisi mükellefi olurlar. Damga Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde, damga vergisi hiç ödenmemiş veya eksik ödendiği zaman imzalayanların bu vergiden müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Kimler Damga Vergisi Verir?

Damga Vergisi ibraz edilebilen ve imzalanabilir, ayrıca hüküm içeren kağıtlardan alınır. Damga Vergisi’nin mükellefleri ilgili resmi kağıdı imzalayan taraflardır. Belge bir resmi kurum ile kişi arasındaki işlemlerle ilgiliyse Damga Vergisi’nin yükümlülüğü kişiye aittir.

Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Damga Vergisi aylıktır. Beyannamesi izleyen ayın 23. günü, vergi olduğunda verilir. İzleyen ayın 26. gününde ise ödenir.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga Vergisi’nin iki türü vardır:

  • Maktu Damga Vergisi:Kağıt üstündeki bedelden bağımsız olarak belirli bir TL karşılığı ödenir.
  • Nisbi Damga Vergisi:Kağıt üzerindeki bedele her yıl belirlenen tutar tablosundaki oranlar uygulanır.

Damga Vergisi Oranları

64 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2020 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır. 2020 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

Yıl Tutar BKK / Genel Tebliğ

 

2016 1.797.117,30 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 59

 

2017 1.865.946,80

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 61

 

2018 2.135.949,30 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 62

 

2019 2.642.810,00 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 63

 

2020 3.239.556,40 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 64

 

(1) SAYILI TABLO

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
1.   Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dâhil) Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeleri Binde 1,89
7.  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) Binde 9,48
8.  Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri Binde 0,00
9.  Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler Binde 9,48
a)  Taksitle satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri Binde 0,00
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri Binde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleri Binde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleri Binde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleri Binde 9,48
11. 07.06.2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri Binde 0,00
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri Binde 0,00
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri Binde 0,00
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri Binde 0,00
1.Tahkimnameler 89,10 TL
2.Sulhnameler 89,10 TL
3.  Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil) 500,80 TL
1.  Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a)  Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 89,10 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 5,69
1.   Ticari ve mütedavil senetler
a) Emtia senetleri
aa) Makbuz senedi (Resepise) 30,70 TL
ab) Rehin senedi (Varant) 18,10 TL
ac) İyda senedi 2,90 TL
ad) Taşıma senedi 0,80 TL
b) Konşimentolar 18,10 TL
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
2. Ticari belgeler
a)  Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 30,70 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
b1) Bilançolar 68,70 TL
b2) Gelir tabloları 32,90 TL
b3) İşletme hesabı özetleri 32,90 TL
c)  Barnameler 2,90 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 13,40 TL
e) Ordinolar 0,80 TL
f)  Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 13,40 TL
1. Makbuzlar
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59
c)  Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2.  Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a)  Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,80 TL
b) Vergi beyannameleri ((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 89,10 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 119,00 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 58,80 TL
bd) Muhtasar beyannameler 58,80 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 58,80 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 119,00 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 43,70 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 43,70 TL
f)   31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 69,70 TL
3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 0,80 TL