info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Mali Danışmanlık

09.10.2020 yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Yönetmeliği ile ilgili bir takım değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler ile bir takım düzenlemeler gelmiştir.

Bu yazımızda Güven YMM & Danışmanlık ailesi olarak, iş ortaklarımızın ve ziyaretçilerimizin bilgisine sunmak üzere yönetmelikte mükellefleri ilgilendiren önemli konuları inceledik. Yönetmelikte değişikliğine dikkat edilmesi gereken hususlar, güncel ekler ve güncel yönetmelik (kaldırılan ya da değiştirilen ibareler ile birlikte) okuyucularımız dikkatine sunulmuştur.

  • Toplantı Başkanlığı: Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması (Eski hâli:tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi) zorunlu değildir. (Madde: 13/2)
  • Toplantıya Katılma Hakkı: Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin Ek-3’teki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi (Kaldırıldı: veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi) (Madde 18/7)
  • Madde olan Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması Başlığı ve ilgili madde tamamen kaldırılmıştır. İlgili Madde:

(KALDIRILDI)Temsilci bildirimlerinin açıklanması

MADDE 24 – (1) Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce, organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirimler, Kanunun 431 inci maddesi uyarınca doğrudan veya pay sahiplerinden birinin talebi üzerine toplantı başkanı tarafından açıklanır. Bu açıklamanın yapılmaması tek başına genel kurulda karar alınmasını engellemez. Ancak bu hususun tutanağa yazılması zorunludur.

  • Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu:

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir (Madde 32/2).

Bakanlık Temsilcilerinin Nitelikleri: (2) Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin ilave olarak, elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak eğitime katılması (Kaldırıldı: ve eğitim sonucunda düzenlenecek sınavda da başarılı olması) gerekir. Bu amaçla düzenlenecek eğitimler hizmet satın almak suretiyle de yapılabilir. (Madde 33/2)

Bu değişiklik ile bakanlık temsilcilerinin eğitim alması yeterli görülmüş, sınav uygulamasının gerekliliği kalkmıştır.

  • Bakanlık temsilcisi istenmesi : (1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda müracaat edilmelidir. Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar tarafından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve 12 nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilir. (Madde 35/1)

Bu değişiklik ile; bakanlık temsilcisine toplantı yeri ve saatinin MERSİS üzerinden de bildirilmesi mümkün kılınmıştır.

  • Başvuru Dilekçesine Eklenilecek Belgeler:

a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve (KALDIRILDI: tasdik eden yetkilinin imza sirküleri). (KALDIRILDI: b) Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.)

f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığını gösterir belge (Eski: yatırıldığına dair banka dekontu.) Bakanlık temsilci görevlendirilmesi (Madde 36)

  • Bakanlık Temsilcisinin Ücretleri ve Giderleri:

(2) Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin, kendi aylık/kadro dereceleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca (ESKİ: Bakanlar Kurulunca) tespit edilen gündelikleri ilgili şirket tarafından karşılanır. Bu amaçla yapılacak görevlendirmeler beş günü aşamaz.

(KALDIRILDI (3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca ödenecek ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergiler süresi içerisinde şirket tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır.)

(4) Bakanlık temsilcisi ücretleri, ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına (ESKİ: Genel Müdürlük/il müdürlükleri adına bankalarda açılacak hesaplara) yatırılır. (Madde 38)

Genel Kurul dilekçe örneği, hazır bulunanlar listesi, vekaletname örneği ve diğer eklere buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlarımız ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.