info@guvenymm.org
0362 435 44 58

8- Konkordato Projesi – Oylanması, Kabulü ve Tasdiki

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato, makaleler
 1. Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir.
 2. İİK. 206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklıların alacaklıları,
 3. Borçlunun eşi, çocuğu, kendisi,evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.
 4. Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, 298.madde uyarınca takdir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar.
 5. Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir.
 6. Konkordato projesi rehinli Alacaklılar ve diğer alacaklılar tarafından ayrı ayrı müzakere edilip oylanacaktır.
 7. Kaydedilmiş rehinli alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilen onaylanan proje, rehinli alacaklılar tarafından kabul edilmiş sayılır.
 8. Proje rehinli olmayan alacaklılar tarafından da müzakere edilecektir.
 9. Burada iki ayrı çoğunluk seçeneği öngörülmektedir.
 10. Yapılacak toplantılarda alacaklı sınıflarının, birinin projeyi kabul etmesi, diğerinin kabul etmemesi durumunda;

Konkordato Projesi;

 1. Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
 2. Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,
Aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.
 1. Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarının içerecek şekilde derhal imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar kabul olunur.
 2. Konkordato Komiseri, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli  raporunu mahkemeye tevdi eder.
 3. Tasdik edilen konkordato, alacakları mühlet kararından önce veya komiserin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için mecburidir.
 4. 3. Maddedeki mecburiyetten Rehinli alacaklıların rehinin kıymetini karşılayan  miktardaki alacakları ile İİK 206. maddesinin birinci fıkrasında sayılan Devlet alacakları müstesnadır.
 5. Mühlet içinde komiserin onayıyla akdedilmiş borçlar, mal varlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflasta masa borcu sayılır.

Konkordato teklif formunu doldurmak için tıklayınız.